تابـلو ســازی دیبـا

تابلو نمادی از هویت کسب و کار است. همینطور اولین المانی است که مراجعه کنندگان از شما میبینند. برخورد اول مراجعه کنندگان قبل از اینکه وارد شرکت یا محل کار شما شوند با دیدن تابلو شکل میگیرد. علاوه بر آن همانطور که نوع پوشش هر انسان در برخورد اول، معرف شخصیت اوست. یک ظاهر آراسته مسلما نگاه مخاطب را به سمت شما می کشاند.

محصولات و خدمات تابلو سازی دیبا: